เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

 
 
  นายชาญเจริญ นาคะนนท์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างนางสางธิติญา วสุนันต์
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างงานธุรการ งานแบบแผนและก่อสร้างโยธา งานวิศวกรรม 
นางสาวจารุณี รองรัตน นายธีระ เฉลยโภชน์ นายธนากร สีเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายคฑาวุฒิ ยิ้มละม้าย
นายธวัชชัย  สิทธิมานะชัย
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน  งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ
 

 นายสายัญห์ ศรีสุธรรม นายสมบัติ พึ่งเพียร

นายช่างโยธาชำนาญงาน  นายช่างโยธาชำนาญงาน
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า


นายจีระพงศ์ เงินพูล

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน