เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางรุ่งทิวา  มากอิ่ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานธุรการ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานบำบัดน้ำเสีย 
นางขวัญฤดี แสงโพธิ์ทอง นางพูลศรี กมุท นายสุวัจชัย ธนเสนีวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นายช่างไฟ้าชำนาญงาน
   
 ว่าง
นางสาววรวีร์ คงทอง  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค

 นายดุสิต พุ่มพวง

 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์