เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

 
 
  นางสาวศศิวรัตถ์  ภู่ดนตรี  

ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานคลัง


   
 นางวัลยา สุภาวิมล
 -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน



 
นางสาวศิรินิตย์ มีประเสริฐ นางสาวศศิธร โตริต -ว่าง-
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

นางสาวตวงรัตน์ ช้างงาม นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางรุ่งอรุณ สอสูงเนิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 



นางสาวรัชนี เปี่ยมศิริ  นายชยุต ปานวิเชียร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างโยธาอาวุโส



 นางอัจฉรา ตระกูลวงษ์


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน