เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

   
  ว่าง
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน   
  นางชุลีกร คชภูติ
 
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน
นางจิดาภา ฮวบเจริญ  นายเฉลิมพล หล่ำวรัตน์ นายเอกรินทร์ แสงโพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นายนพดล ชัยยะ นางสาววรรษมน สุวพันธุ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

 


นางสาวกาญจนา นาคหัวเพ็ชร 


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
 
 
นายวศิน แก้วสุวรรณ
 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน


นางสาววรรณวิสา เถื่อนวิถี

 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน