เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2564 และเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564) [ 14 ก.ย. 2564 ]49
2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]44
3 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 19 ก.ค. 2564 ]51
4 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 19 ก.ค. 2564 ]51
5 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 19 ก.ค. 2564 ]49
6 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 19 ก.ค. 2564 ]49
7 แต่งตั้งพนังงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) [ 19 ก.ค. 2564 ]49
8 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 15 มี.ค. 2564 ]66
9 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) [ 15 มี.ค. 2564 ]51
10 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (รายเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]60
11 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (รายเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]58
12 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (รายเดิม) [ 21 ต.ค. 2563 ]57
13 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลเมืองอ่างทองได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)) [ 21 ต.ค. 2563 ]52
14 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]53
15 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 เมษายน 2563- 30 กันยายน 2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]49
16 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]58
17 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]50
18 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]58