เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา

 
 
  นายศศิเทพ ดวงแก้ว  
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารงานศึกษา
 

นางนันทพร แสงยุนนท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษางานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
นางสาวอมรา รองรัตน นางสาวนันทวรรณ อำพันธุ์  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  


นางวันทนีย์ เฮงประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานนิเทศ 
 
นางอัญชลี วรรณรังสี

 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานวิชาการ