เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
 
นายทนงศักดิ์  ศรีวิเชียร
 
 
ปลัดเทศบาล
 

โทร. 035-611-715 ต่อ 104

Ponong88@gmail.com

 
 


ว่าง


นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.ชก
   
นางสุภาวิตา  ยาแพง
นางสาวศศิวรัตถ์  ภู่ดนตรี นายชาญเจริญ นาคะนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 035-611-715 ต่อ106 โทร. 035-611-715 ต่อ 109 โทร. 035-611-715 ต่อ 112
 
นางรุ่งทิวา  มากอิ่ม 
นายศศิเทพ ดวงแก้ว นางชุลีกร คชภูติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม)

โทร. 035-611-715 ต่อ143 โทร. 035-611-715 ต่อ 116 โทร. 035-611-715 ต่อ 145