เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

นางสุภาวิตา  ยาแพง


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ฝ่ายอำนวยการ
 


ดาบตำรวจประเสริฐ ไพรวัลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนนายภุชงค์ ขวัญใจ
นายรัชพล สุขโข
นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
 ว่าง
นางวรนุช  วิชชุเวสคามินทร์ 

เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
นายณรงค์ เอี่ยมละออ
นายธีรภัทร   รองรัตน
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์
นายอำนวย  กันพร้อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 นางสาวสมหญิง นิลมณี นางกมลมาศ  นาคทับที
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเบญจวรรณ  มีบำรุง
นางมินตา เพ็งโสภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพิมนภา  ธรรมศิลา
นายกิตติ อ้อเสถียร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางกิตติยา   กรีมิน นายสมิง  เพ็งโสภา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสุพัฒน์   น้ามังคละกุล
  นายถาวร  มุ่งชนะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


 นายพงษ์พัฒน์  บุญศรี

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


 นายณรงค์กร  จันพิลา

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน