เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540/ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ/ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/ การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย/ ตลาด พ.ศ.2540 [ 19 ส.ค. 2565 ]168
2 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2548 [ 19 ส.ค. 2565 ]96
3 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2550 [ 19 ส.ค. 2565 ]94
4 เทศบัญญัติ เรื่อง อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2552 [ 19 ส.ค. 2565 ]128
5 เทศบัญญัติ เรื่อง อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ของเทศบาลเมืองอ่างทอง พ.ศ.2552 เพิ่มเติม ฉบับที่1 พ.ศ.2553 [ 19 ส.ค. 2565 ]123
6 เทศบัญญัติ เรื่อง อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ของเทศบาลเมืองอ่างทอง พ.ศ.2552 เพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2553 [ 19 ส.ค. 2565 ]122
7 เทศบัญญัติ เรื่อง อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ของเทศบาลเมืองอ่างทอง พ.ศ.2552 เพิ่มเติม ฉบับที่3 พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2565 ]118
8 เทศบัญญัติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2565 ]128
9 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการกำจัดขยะและสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทศพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2554 [ 19 ส.ค. 2565 ]111
10 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการกำจัดขยะและสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทศพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2554แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2559 [ 19 ส.ค. 2565 ]104
11 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ระเบียบการจอดยานยนต์ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง พุทธศักราช 2557 [ 19 ส.ค. 2565 ]90
12 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 [ 19 ส.ค. 2565 ]87
13 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง สาขา 2 พ.ศ.2561 [ 19 ส.ค. 2565 ]109
14 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2540/ เกณฑ์การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2533/ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท พ.ศ.2533 [ 19 ส.ค. 2565 ]96
15 แบบรายงานข้อบัญญัติ [ 19 ส.ค. 2565 ]114