เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานจ้างตามภารกิจ พ้นจากการเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มิ.ย. 2565 ]98
2 คำสั่ง - การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง [ 9 พ.ค. 2565 ]105
3 คำสั่ง - แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง [ 6 พ.ค. 2565 ]137
4 คำสั่ง - แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง [ 6 พ.ค. 2565 ]162
5 คำสั่ง - แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง [ 6 พ.ค. 2565 ]99
6 คำสั่ง - แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่าง(1) [ 30 เม.ย. 2565 ]106
7 การประกาศผลการเลือกตั้ง [ 23 เม.ย. 2565 ]98
8 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าของพนักงานเทศบาลสามัญ [ 11 เม.ย. 2565 ]110
9 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2564 และเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564) [ 14 ก.ย. 2564 ]152
10 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]147
11 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 19 ก.ค. 2564 ]99
12 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 19 ก.ค. 2564 ]104
13 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 19 ก.ค. 2564 ]155
14 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 19 ก.ค. 2564 ]149
15 แต่งตั้งพนังงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) [ 19 ก.ค. 2564 ]152
16 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 15 มี.ค. 2564 ]108
17 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) [ 15 มี.ค. 2564 ]108
18 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (รายเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]567
19 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (รายเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]104
20 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (รายเดิม) [ 21 ต.ค. 2563 ]807
21 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลเมืองอ่างทองได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)) [ 21 ต.ค. 2563 ]99
22 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]137
23 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 เมษายน 2563- 30 กันยายน 2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]102
24 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]137
25 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]142
26 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]208