เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

การขออนุญาตก่อสร้าง


ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง  กองช่าง ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นคำขอ และระยะเวลาพิจารณาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดศึกษาข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างแต่ละพื้นที่ได้ โดยสืบค้นคู่มือสำหรับประชาชนจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

 สำหรับพื้นที่ก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  1) คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1)

        2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

        3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

        4) สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ชุด

        5) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม

        6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ

        7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม

        8) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม

        9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม (น.4)

      10) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน

      11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมวิศวกรรม (น.4)

      12) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน

      13) รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ แบบแปลน จำนวน 3 ชุด

      14) รายการคำนวณงานวิศวกรรม

2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและอาจดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบที่ยื่นหรือไม่ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่ หากพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งให้ดำเนินการรับใบอนุญาต

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่น (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการแก้แบบ) และชำระเงินค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นสามารถก่อสร้างได้ทันที