เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นายรณชัย เสือวงษ์  
 
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
 


 
 


ว่าง


นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.ชก
 
 
นางสุภาวิตา  ยาแพง
นางแก้วสวรรค์  อริยรุ่งเรืองกุล นายชาญเจริญ นาคะนนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 035-611-715 ต่อ106 โทร. 035-611-715 ต่อ 109 โทร. 035-611-715 ต่อ 112
 
นางรุ่งทิวา  มากอิ่ม 
นางอุษากร สีดาบุตร ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 035-611-715 ต่อ143 โทร. 035-611-715 ต่อ 116 โทร. 035-611-715 ต่อ 145