เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา

 
 
  นางอุษากร สีดาบุตร  
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารงานศึกษา
 

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษางานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
นางสาวอมรา รองรัตน นางสาวนันทวรรณ อำพันธุ์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  


นางวันทนีย์ เฮงประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานนิเทศ 
 
- ว่าง -

 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานวิชาการ