เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
  นางแก้วสวรรค์  อริยรุ่งเรืองกุล  

ผู้อำนวยการกองคลังฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานคลัง


   
 นางวัลยา สุภาวิมล
 -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน 
นางสาวศิรินิตย์ มีประเสริฐ นางสาวศศิธร โตริต -ว่าง-
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวตวงรัตน์ ช้างงาม นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานพัสดุ


นางรุ่งอรุณ สอสูงเนิน


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 นางสาวรัชนี เปี่ยมศิริ
 นายชยุต ปานวิเชียร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างโยธาอาวุโสนางอัจฉรา ตระกูลวงษ์


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน