เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

นางสุภาวิตา  ยาแพง


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ฝ่ายอำนวยการ
 


-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน-ว่าง- นางสาวปราวีณา  เทพวงศ์ นางสาวสิรินทิพย์  ผลสุวรรณชัย
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
นายภุชงค์ ขวัญใจ -ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาวศิวพร อ่อนจริง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
นายณรงค์ เอี่ยมละออ
นายธีรภัทร   รองรัตน
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์
นางสาวภารุจีย์  สง่างาม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวสมหญิง นิลมณี นายอำนวย  กันพร้อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพิมนภา  ธรรมศิลา นายถาวร  มุ่งชนะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางกิตติยา   กรีมิน นายพงษ์พัฒน์  บุญศรี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายณรงค์กร  จันพิลา

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย