เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

นางสุภาวิตา  ยาแพง


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ฝ่ายอำนวยการ
 


-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนว่าที่ร้อยตรี ถาวร  กูลวงษ์สวัสดิ์ นางวรนุช  วิชชุเวสคามินทร์  นางสาวสิรินทิพย์  ผลสุวรรณชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
นายภุชงค์ ขวัญใจ นางสาวปราวีณา  เทพวงศ์ -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาวศิวพร อ่อนจริง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
นายณรงค์ เอี่ยมละออ
นายธีรภัทร   รองรัตน
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์
- ว่าง -
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวสมหญิง นิลมณี นายอำนวย  กันพร้อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพิมนภา  ธรรมศิลา นายถาวร  มุ่งชนะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางกิตติยา   กรีมิน นายพงษ์พัฒน์  บุญศรี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายณรงค์กร  จันพิลา

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย