เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

นางสุภาวิตา  ยาแพง


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ฝ่ายอำนวยการ
 


-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน- ว่าง - นางวรนุช  วิชชุเวสคามินทร์  นางสาวสิรินทิพย์  ผลสุวรรณชัย
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
นายภุชงค์ ขวัญใจ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาวศิวพร อ่อนจริง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
นายณรงค์ เอี่ยมละออ
นายธีรภัทร   รองรัตน
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์
-ว่าง-
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 นางสาวสมหญิง นิลมณี นางมินตา เพ็งโสภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพิมนภา  ธรรมศิลา นายสมิง  เพ็งโสภา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางกิตติยา   กรีมิน   นายถาวร  มุ่งชนะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายพงษ์พัฒน์  บุญศรี


เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายณรงค์กร  จันพิลา

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน