เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองหนองกี่ เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมในเรื่องของการจำหน่ายการกำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบให้เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ในการเข้าร่วมประชุม กับสำนักงานเทศบาลหนองกี่ เรื่อง เข้าศึกษาดูงานการจำหน่ายการกำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง โดยมี นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองฯ นายโชคชัย ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองฯ นายพยัคฆ์ จำปาทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองฯ และนายทนงคศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองฯ เป็นเกียรติในการเข้าร่วมการประชุมศึกษาดูงาน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง สะสมโดยวิธีการจำหน่ายขายทอดตลาดขยะมูลฝอยให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการรับทำการเก็บขนกำจัดหรือหาประโยชน์ขจากการจัดการขยะมูลฝอย และให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ให้คำนึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ทางราชการ เป็นสำคัญ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08