เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]30
2 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน [ 16 ก.ค. 2562 ]39
3 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 3 มิ.ย. 2562 ]44
4 พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 3 มิ.ย. 2562 ]30
5 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]39
6 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 3 มิ.ย. 2562 ]37
7 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอปท.(ฉบับที่ 4) [ 10 เม.ย. 2562 ]44
8 กฎกระทรวงที่รกร้าง [ 13 ก.พ. 2562 ]39
9 กฎกระทรวงยกเว้น [ 13 ก.พ. 2562 ]37
10 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 13 ก.พ. 2562 ]39
11 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ก.พ. 2562 ]31
12 พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 13 ก.พ. 2562 ]47
13 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน [ 13 ก.พ. 2562 ]33
14 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 13 ก.พ. 2562 ]29
15 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย [ 13 ก.พ. 2562 ]37
16 การจัดทำแผนที่ภาษี [ 13 ก.พ. 2562 ]39
17 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.(ฉบับที่ 4) [ 13 ก.พ. 2562 ]32
18 ระเบียบการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]46