สำหรับ Iphone หรือ Ipad >> เคาะประตูบ้าน | กลั่นจากสมอง | นายโทรโข่ง | ศูนย์บริการร่วม | เ้จ้าบ้านพาเที่ยว | โรงเรียนในสังกัด | เรื่องราวอยากเล่า
ดาวน์โหลดไฟล์ >>เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์ >>เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง ร่วมกันสร้างหนทางสู่สันติภาพโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะสืบค้น (๕E) โดย นางจิดาภา ประชาชนะชัย
ดาวน์โหลดไฟล์ >>เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิด วิเคระาห์และเขียนโดยใช้เทคริค KWL Plus ชุดตามรอยคำขวัญจังหวัดอ่างทองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดย นางวนิดา สายะวงศ์ ครูวิทยบานะชำนาฐการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน
ดาวน์โหลดไฟล์ >>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เทศบาลเมืองอ่างทอง (เพิ่มเติม ฉบับที่๓)
ดาวน์โหลดไฟล์ >>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ดาวน์โหลดไฟล์ >>รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์ >>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เทศบาลเมืองอ่างทอง (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
ดาวน์โหลดไฟล์ >>แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์ >> ประกาศเทศบาลตำบลเกษไชโย เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษไชโย มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
ดาวน์โหลดไฟล์ >>เผยแพร่แผนการดำเนินงาน ปี2559-2563 เทศบาลเมืองอ่างทอง
ดาวน์โหลดไฟล์ >>เผยแพร่แผนการดำเนินงาน ปี 2558-2560 เทศบาลเมืองอ่างทอง
ดาวน์โหลดไฟล์ >>คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์ >>ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่20) พ.ศ.2557
ดาวน์โหลดไฟล์ >> เผยแพร่แผนดำเนินงาน ปี 2558 เทศบาลเมืองอ่างทอง
STICKY !! ดาวน์โหลดไฟล์ >> การแก้ปัญหาในกรณีไม่สามารถสั่งพิมพ์ในระบบ Laas
STICKY !! ดาวน์โหลดไฟล์ >> คู่มือการใช้งานโปรแกรม LibreOffice
ดาวน์โหลดไฟล์ >> แบบฟอร์มคำร้องสำหรับผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง
Fan Page พันธมิตรของเทศบาลเมืองอ่างทอง >>>
เวปไซต์นี้ แสดงผลได้เหมาะสมที่สุดบนความละเอียด 1024*768 px Copyright © 2008 Angthong Municipality | All Rights Reserve