วันที่
ชื่อเรื่อง
13  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ทะเบียนหมายเลข กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออะไหล่แผ่นกรองผ้า Hayward ขนาด ๗๒ sq ft จำนวน ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างงานโครงการปรับปรุงทาสี อาคารเรียน ๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร และทาสีราวกันตก ถนนริมเขื่อนจากบ้านปลาทูถึงถนนบ้านรอ ซอย๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร และฝาบ่อพัก ค.ส.ล หมู่บ้านอ่างทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง