วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
ซื้อถังแบบมีฝาปิด กากน้ำตาลและจุลินทรีย์ (EM) ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียน และปรับปรุงทาสีอาคารเรียน (อาคารเรียน๑) โรงเรียนเทศบาล๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซ่อมรถแบ็คโฮหมายเลขทะเบียน ตค๑๑๒๗ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายรณรงค์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างงานก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างประดับไฟตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างประดับไฟสำหรับจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
วัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๓ รายการ
12  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใข้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง