วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าไฮแมส จำนวน ๖ ต้น ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเขตเทศบาลเมืองอ่างทองในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง