วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
ซื้อรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างรถแบ็คโฮ เพื่อดันขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าม่านกันแดด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง