วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อถังกรองผ้า ขนาด ๗๒ ตารางฟุต จำนวน ๕ ถัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียน และปรับปรุงราวกันตกโรงเรียนเทศบาล๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อถังแบบมีฝาปิด กากน้ำตาลและจุลินทรีย์ (EM) ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียน และปรับปรุงทาสีอาคารเรียน (อาคารเรียน๑) โรงเรียนเทศบาล๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซ่อมรถแบ็คโฮหมายเลขทะเบียน ตค๑๑๒๗ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายรณรงค์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง