วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2566
จ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย (พร้อมติดตั้ง) ขนาด ๓.๖๐ x ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง