วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง NEW HOLLAND หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จัดซื้อสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 8 รายการ
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน ๓ เครื่องจำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง