วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2567
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โรงรับจำนำอ่างทอง 2 ขนาด 2.5 x 7.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย ,ขนาด 1.00 x 4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย ,ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร หน้า - หลัง พร้อมกรอบเหล็ก + ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ,ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)