วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนโครงการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๙๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โคมัทสุ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียน 129 คน ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 13 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง