วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างรถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง