วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1464 อ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องตบดินพร้อมเครื่องยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๙-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง