วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โคมัทสุ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียน 129 คน ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 13 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง