วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง ๘๐๕๐ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุทำชั้นวางเอกสารห้องงานพัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง