วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง