วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2565
ซื้อแผ่นกรองเครื่องกรองรุ่น DE-๗๒๒๐ ของ HAYWARD,USA จำนวน ๑๖ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๙๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง