วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องหมายทางข้าม(ทางม้าลาย) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง