วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง