วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล๖ เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๐๙ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
30  ธ.ค. 2564
จ้างทำอาหารเช้า สำหรับถวายพระและผู้มาร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง