วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถตู้ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อกระเป๋าผ้า สำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๒ รายการ
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง