วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland ทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โคมัตสุ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ๐.๘ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนหลักสูตร Mini English Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักหมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดโปรแกรมเครื่องชั่งพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง