วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง คณะผู้บริหาร ติดตั้งหน้าห้องทำงาน ณ บริเวณชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๓๓ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5396 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อป้ายจราจรให้รถในวงเวียนไปก่อน ขนาด ๘๐x๕๐ ซม. จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง