วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland ทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โคมัตสุ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ๐.๘ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนหลักสูตร Mini English Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง