วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ (PA)จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย (พร้อมติดตั้ง) ขนาด ๓๖๐ x ๗๒๐ ซ.ม. จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ (PA)จำนวน ๘๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ (PA) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง