วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น๔ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อคู่มือการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง