วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและขึ้นทะเบียนสัตว์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อหนังสือ โครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง