วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซ่อมท่อส่งน้ำของโรงสูบน้ำเสียที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง