วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องกรองน้ำ โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักที่ติดตั้ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง