วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ มีถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร และมีถังบรรจุโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
6  ก.พ. 2566
งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
3  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๕ รายการ
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กตค ๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง