วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ (PA)จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย (พร้อมติดตั้ง) ขนาด ๓๖๐ x ๗๒๐ ซ.ม. จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ (PA)จำนวน ๘๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ (PA) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง