วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าค่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง