วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กม. พร้อมซ่อมแซม สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง - ๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (๒ ตัว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ บริเวณทางแยกทางเชื่อม ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง