วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
จ้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1467 อ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง