วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1467 อ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง