วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง